لیست بازیکنانمهدی محمدی

 • مجموع برد ها : 64
 • درصد برد ها : % 59.26
 • مجموع باخت ها : 38
 • درصد باخت ها : % 35.19
 • مجموع تساوی : 6
 • درصد تساوی : % 5.56

مهدیار عابدی

 • مجموع برد ها : 36
 • درصد برد ها : % 33.96
 • مجموع باخت ها : 64
 • درصد باخت ها : % 60.38
 • مجموع تساوی : 6
 • درصد تساوی : % 5.66

علی روشن زاده گان

 • مجموع برد ها : 3
 • درصد برد ها : % 60.00
 • مجموع باخت ها : 2
 • درصد باخت ها : % 40.00
 • مجموع تساوی : 0
 • درصد تساوی : % 0

وحید فرجی

 • مجموع برد ها : 2
 • درصد برد ها : % 40.00
 • مجموع باخت ها : 3
 • درصد باخت ها : % 60.00
 • مجموع تساوی : 0
 • درصد تساوی : % 0

علی نصیری

 • مجموع برد ها : 0
 • درصد برد ها : % 0
 • مجموع باخت ها : 1
 • درصد باخت ها : % 100.00
 • مجموع تساوی : 0
 • درصد تساوی : % 0

محمد رحمانی

 • مجموع برد ها : 4
 • درصد برد ها : % 80.00
 • مجموع باخت ها : 1
 • درصد باخت ها : % 20.00
 • مجموع تساوی : 0
 • درصد تساوی : % 0