لیست بازی هاشطرنج

  • برد : 0
  • درصد برد : % 0
  • باخت : 1
  • درصد باخت : % 100.00
  • تساوی : 0
  • درصد تساوی : % 0