لیست بازی هاشطرنج

  • برد : 64
  • درصد برد : % 59.26
  • باخت : 38
  • درصد باخت : % 35.19
  • تساوی : 6
  • درصد تساوی : % 5.56