لیست بازی هاشطرنج

  • برد : 3
  • درصد برد : % 60.00
  • باخت : 2
  • درصد باخت : % 40.00
  • تساوی : 0
  • درصد تساوی : % 0