لیست بازی هاشطرنج

  • برد : 4
  • درصد برد : % 80.00
  • باخت : 1
  • درصد باخت : % 20.00
  • تساوی : 0
  • درصد تساوی : % 0