لیست بازی هاشطرنج

  • برد : 36
  • درصد برد : % 33.96
  • باخت : 64
  • درصد باخت : % 60.38
  • تساوی : 6
  • درصد تساوی : % 5.66