لیست بازی هاشطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1400/1/10
 • ساعت : 20:26:02
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدیار عابدی
 • بازنده : مهدی محمدی
 • نتیجه : باخت
 • تاریخ : 1400/1/10
 • ساعت : 20:25:12
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1400/1/10
 • ساعت : 20:19:35
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1400/1/10
 • ساعت : 20:17:37
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1400/1/10
 • ساعت : 20:17:23
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : مساوی
 • تاریخ : 1400/1/10
 • ساعت : 20:14:04
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1400/1/10
 • ساعت : 20:11:33
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1400/1/10
 • ساعت : 20:10:22
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدیار عابدی
 • بازنده : مهدی محمدی
 • نتیجه : باخت
 • تاریخ : 1400/1/10
 • ساعت : 20:09:42
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدیار عابدی
 • بازنده : مهدی محمدی
 • نتیجه : باخت
 • تاریخ : 1400/1/10
 • ساعت : 20:07:15
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1400/1/10
 • ساعت : 20:06:57
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : محمد رحمانی
 • بازنده : مهدی محمدی
 • نتیجه : باخت
 • تاریخ : 1399/12/23
 • ساعت : 01:11:21
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : محمد رحمانی
 • بازنده : مهدی محمدی
 • نتیجه : باخت
 • تاریخ : 1399/12/23
 • ساعت : 00:57:22
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : محمد رحمانی
 • بازنده : مهدی محمدی
 • نتیجه : باخت
 • تاریخ : 1399/12/23
 • ساعت : 00:42:35
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : محمد رحمانی
 • بازنده : مهدی محمدی
 • نتیجه : باخت
 • تاریخ : 1399/12/23
 • ساعت : 00:29:42
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : محمد رحمانی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/12/23
 • ساعت : 00:27:14
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/12/21
 • ساعت : 22:19:31
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/12/21
 • ساعت : 21:35:23
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/12/21
 • ساعت : 20:53:26
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/12/21
 • ساعت : 20:15:24
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/12/21
 • ساعت : 19:52:17
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/12/21
 • ساعت : 19:51:33
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدیار عابدی
 • بازنده : مهدی محمدی
 • نتیجه : باخت
 • تاریخ : 1399/12/21
 • ساعت : 19:49:34
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/12/20
 • ساعت : 23:37:43
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدیار عابدی
 • بازنده : مهدی محمدی
 • نتیجه : باخت
 • تاریخ : 1399/12/20
 • ساعت : 23:17:32
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/12/20
 • ساعت : 23:02:25
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدیار عابدی
 • بازنده : مهدی محمدی
 • نتیجه : باخت
 • تاریخ : 1399/12/20
 • ساعت : 22:55:24
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/12/20
 • ساعت : 16:03:09
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدیار عابدی
 • بازنده : مهدی محمدی
 • نتیجه : باخت
 • تاریخ : 1399/12/20
 • ساعت : 15:10:01
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/12/20
 • ساعت : 14:40:04
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/12/20
 • ساعت : 13:51:50
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/12/20
 • ساعت : 05:16:38
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/12/20
 • ساعت : 04:28:36
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/12/20
 • ساعت : 04:27:45
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/12/20
 • ساعت : 03:23:19
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدیار عابدی
 • بازنده : مهدی محمدی
 • نتیجه : باخت
 • تاریخ : 1399/12/20
 • ساعت : 02:49:53
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدیار عابدی
 • بازنده : مهدی محمدی
 • نتیجه : باخت
 • تاریخ : 1399/12/20
 • ساعت : 02:17:22
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : مساوی
 • تاریخ : 1399/12/20
 • ساعت : 02:14:51
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدیار عابدی
 • بازنده : مهدی محمدی
 • نتیجه : باخت
 • تاریخ : 1399/12/20
 • ساعت : 01:03:04
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدیار عابدی
 • بازنده : مهدی محمدی
 • نتیجه : باخت
 • تاریخ : 1399/12/20
 • ساعت : 01:02:28
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدیار عابدی
 • بازنده : مهدی محمدی
 • نتیجه : باخت
 • تاریخ : 1399/12/20
 • ساعت : 01:01:50
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/12/20
 • ساعت : 01:01:04
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدیار عابدی
 • بازنده : مهدی محمدی
 • نتیجه : باخت
 • تاریخ : 1399/12/19
 • ساعت : 00:29:34
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدیار عابدی
 • بازنده : مهدی محمدی
 • نتیجه : باخت
 • تاریخ : 1399/12/18
 • ساعت : 23:31:58
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدیار عابدی
 • بازنده : مهدی محمدی
 • نتیجه : باخت
 • تاریخ : 1399/12/18
 • ساعت : 22:57:13
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/12/18
 • ساعت : 22:25:05
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدیار عابدی
 • بازنده : مهدی محمدی
 • نتیجه : باخت
 • تاریخ : 1399/12/17
 • ساعت : 22:36:08
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/12/17
 • ساعت : 21:51:15
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدیار عابدی
 • بازنده : مهدی محمدی
 • نتیجه : باخت
 • تاریخ : 1399/12/17
 • ساعت : 21:50:33
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/12/17
 • ساعت : 21:49:48
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/12/9
 • ساعت : 20:51:44
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدیار عابدی
 • بازنده : مهدی محمدی
 • نتیجه : باخت
 • تاریخ : 1399/12/9
 • ساعت : 20:51:29
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدیار عابدی
 • بازنده : مهدی محمدی
 • نتیجه : باخت
 • تاریخ : 1399/12/9
 • ساعت : 18:57:55
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدیار عابدی
 • بازنده : مهدی محمدی
 • نتیجه : باخت
 • تاریخ : 1399/12/4
 • ساعت : 20:35:20
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدیار عابدی
 • بازنده : مهدی محمدی
 • نتیجه : باخت
 • تاریخ : 1399/12/4
 • ساعت : 20:33:52
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : علی نصیری
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/12/4
 • ساعت : 14:20:59
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدیار عابدی
 • بازنده : مهدی محمدی
 • نتیجه : باخت
 • تاریخ : 1399/12/4
 • ساعت : 14:07:57
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/12/4
 • ساعت : 03:55:21
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/12/4
 • ساعت : 02:59:27
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/12/4
 • ساعت : 02:40:05
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدیار عابدی
 • بازنده : مهدی محمدی
 • نتیجه : باخت
 • تاریخ : 1399/12/4
 • ساعت : 01:56:25
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/12/4
 • ساعت : 01:18:40
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/12/4
 • ساعت : 00:34:23
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/12/3
 • ساعت : 23:30:26
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/12/2
 • ساعت : 23:13:43
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/12/2
 • ساعت : 22:34:14
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/12/2
 • ساعت : 22:06:55
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/11/27
 • ساعت : 22:16:43
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/11/27
 • ساعت : 21:33:42
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/11/27
 • ساعت : 18:37:35
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/11/20
 • ساعت : 22:04:57
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : وحید فرجی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/11/20
 • ساعت : 17:53:04
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/11/19
 • ساعت : 20:43:51
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/11/19
 • ساعت : 20:13:47
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : مساوی
 • تاریخ : 1399/11/15
 • ساعت : 19:24:43
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدیار عابدی
 • بازنده : مهدی محمدی
 • نتیجه : باخت
 • تاریخ : 1399/11/15
 • ساعت : 18:22:25
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/11/9
 • ساعت : 22:47:05
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدیار عابدی
 • بازنده : مهدی محمدی
 • نتیجه : باخت
 • تاریخ : 1399/11/9
 • ساعت : 21:42:01
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/11/9
 • ساعت : 21:36:59
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدیار عابدی
 • بازنده : مهدی محمدی
 • نتیجه : باخت
 • تاریخ : 1399/11/9
 • ساعت : 21:16:53
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/11/7
 • ساعت : 21:45:07
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/11/7
 • ساعت : 21:21:33
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/11/6
 • ساعت : 21:16:04
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدیار عابدی
 • بازنده : مهدی محمدی
 • نتیجه : باخت
 • تاریخ : 1399/11/6
 • ساعت : 20:43:09
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدیار عابدی
 • بازنده : مهدی محمدی
 • نتیجه : باخت
 • تاریخ : 1399/11/6
 • ساعت : 20:39:45
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : مساوی
 • تاریخ : 1399/11/5
 • ساعت : 20:26:19
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدیار عابدی
 • بازنده : مهدی محمدی
 • نتیجه : باخت
 • تاریخ : 1399/9/21
 • ساعت : 11:10:00
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : مساوی
 • تاریخ : 1399/9/21
 • ساعت : 02:33:28
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدیار عابدی
 • بازنده : مهدی محمدی
 • نتیجه : باخت
 • تاریخ : 1399/9/21
 • ساعت : 01:34:20
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/9/21
 • ساعت : 00:36:15
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/9/21
 • ساعت : 00:10:13
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : علی روشن زاده گان
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/9/20
 • ساعت : 23:19:03
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدیار عابدی
 • بازنده : مهدی محمدی
 • نتیجه : باخت
 • تاریخ : 1399/9/6
 • ساعت : 01:34:21
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدیار عابدی
 • بازنده : مهدی محمدی
 • نتیجه : باخت
 • تاریخ : 1399/9/6
 • ساعت : 00:48:24
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/8/2
 • ساعت : 11:51:58
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : علی روشن زاده گان
 • بازنده : مهدی محمدی
 • نتیجه : باخت
 • تاریخ : 1399/8/2
 • ساعت : 10:41:19
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/7/28
 • ساعت : 21:01:49
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/7/28
 • ساعت : 20:07:44
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/7/28
 • ساعت : 19:34:26
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/7/27
 • ساعت : 23:17:16
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/7/27
 • ساعت : 22:33:18
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدیار عابدی
 • بازنده : مهدی محمدی
 • نتیجه : باخت
 • تاریخ : 1399/7/27
 • ساعت : 22:03:53
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/7/27
 • ساعت : 21:36:11
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/7/26
 • ساعت : 23:01:57
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/7/26
 • ساعت : 22:39:20
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/7/26
 • ساعت : 22:20:04
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : برد
 • تاریخ : 1399/7/26
 • ساعت : 22:15:39
 • تصویر :

شطرنج

 • برند : مهدی محمدی
 • بازنده : مهدیار عابدی
 • نتیجه : مساوی
 • تاریخ : 1399/7/26
 • ساعت : 21:58:07
 • تصویر :